Pedon Merkki valmiina jaettavaksi?

 

Artikkelissani, ”Joko se hävitys alkaa?”, kerroin kuinka FEMA on valmistautunut erinäisiin poikkeustiloihin pystyttämällä valtavia (keskitys)leirejä – yli 800 – ympäri USA:n. Äsken törmäsin uutiseen viime marraskuulta: FEMA osti 50 000 mikrosirua – eli implantoitavaa RFID- kapselia - Ruotsista. Varmaankaan niitä leirejä ei tarvitse tagata – tuskin ovat liikkumassa mihinkään. Hmm ...

 

Mutta ensin pieni sivuloikka Suomeen: elokuussa 2018, Ilkka- lehti kirjoitti: ”Pohjoismaiden pääministerit esittivät toukokuussa 2018 yhteisen julkilausuman ”Pohjoismaista luodaan maailman ensimmäinen ja yhtenäisin alue, jossa 5G on tehokkaasti käytössä”. He haluavat nopeasti toteuttaa viidennen sukupolven langattoman verkon Pohjoismaissa. Suomi haluaa jopa olla Pohjoismaiden ykkönen.”

 

Artikkelissani, ”Ovatko suomalaiset keskellä massiivista ihmiskoetta?”, kerroin FCC:n puheenjohtajan Tom Wheelerin konferenssipuheesta, jossa hän haaveili globaalista yhteiskunnasta, missä ”kaikessa” on mikrosiru – jotta 5G- järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää aivan maksimiinsa. Ja päätin tuon artikkelin raamatunjakeeseen, joka kertoo: ”Ja se SAA kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa”. Sitä ei varsinaisesti mitenkään pakoteta siis, vaan annetaan tehdä valinta.

 

No, nyt amerikkalaiset mediat rummuttavat, kuinka yhtäkkiä luottokorteissa olevat sirut alkavat irtoilla, ja mitä kaikkea kauheaa se aiheuttaa. Ja vaikka isot korttiyhtiöt vakuuttavat, että tällainen olisi erittäin harvinaista, niin suorastaan huolellisesti ja tunteella väännetään lähes rautalangasta, miten se kuitenkin tapahtuu. Jotain käryää?

 

Mutta mikä on se päähyöty, jota tällä suunnattomalla, maailmanlaajuisella 5G & sirutouhuilulla sitten tavoitellaan - sillä eihän varsinaisesta käyttäjäkunnasta ole tullut ”painokasta tilausta” - aivan välttämätöntä tarvetta - 5G:lle.

 

Joskin länsinaapuristamme kuuluu kummia: onhan modernissa maailmassa niin todella hankalaa ja hidasta toimia lippusten ja lappusten kanssa – saati sitten puljata käteisrahoilla; mennäänpä ”nykyaikaan” ja heilutellaan vaan handua. Jo yli 4000 ruotsalaista on päätynyt mikrosiruttamaan itsensä; vilautat vain implantilla varustettua kättäsi, niin junamatka on maksettu, tai vaikkapa työpaikan ovi avautuu. On se hienoa. Ja Härmässä katsotaan kateellisena, että mitenkä nyt pantaisiin paremmaksi.

 

No, itse asiassa, pistettiin jo. Sillä Suomi oli – taas kerran - aivan ensimmäinen maa maailmassa, jossa sähköisen Bitcoin- rahan siirto tehtiin suoraan ihon alle, ihmiskädessä olevaan ”sirulompakkoon”.

 

Tässä kohtaa tulee väkisinkin mieleen vanha kasku: mikä on poliisien suojelupyhimys ... Pyhä Yksinkertaisuus!

 

Onko tämä kaikki sitten jotain tekniikan sattumaa tai kokeilevaa tutkimusta?

 

Ei. Tämä kaikki on kirottua suunnitelmaa – ja tuon demonisen projektin kliimaksi on todella lähellä. Katsotaanpa vähän taaksepäin.

 

‘Maaseudun Tulevaisuus’-lehden jou­lu­liit­tees­sä 21.12.1996 kirjoitti nimimerkki “Koltta” artikkelissaan “Paikkahakutunniste SO­TUn tilalle” seuraavaa: “Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön (STM) Hen­ki­lö­ha­ku­tie­to­jär­jes­tel­mä­työ­ryh­mä (HHTJ) esittää, että ny­kyi­set sosiaaliturvatunnukset korvataan jat­kos­sa väestön niskaan asennettavalla piisirulla. Vuo­des­ta 1997 vastasyntyneille asennetaan nis­kaan piisiru. Nuoriso ja aikuisväestö siir­re­tään järjestelmän piiriin as­teit­tain. Jär­jes­tel­män keskusyksiköt tulevat ym­pä­ris­tö­kes­kuk­siin. Piisirun tunnistava jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu satelliitin ohjaaman kes­kus­yk­si­kön, pe­rus­kar­tas­ton ja tarvittavien koti- ja vi­ran­omais­vas­taan­otin­ten verkostoon. Jat­kos­sa voi­kin esim. perheenäiti varmistaa ko­ti­tie­to­ko­neen ruudulta, että porukan kuo­puk­sen tun­nis­tin piippaa pihan hiek­ka­loo­ral­ta. Piisiru kor­vaa myös hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­set. Po­lii­sit, kauppojen kassat ym. saavat pi­ka­lu­ki­met, jotka kirjoittavat tutkittavan hen­ki­lön ni­mi-, ikä-, osoite ja sukupuolitiedot lu­ki­men ruu­tuun selkokielellä...”

 

Yl­lä­ole­va artikkeli aiheutti useita huo­les­tu­nei­ta soittoja lehden toimitukseen. Sieltä ker­rot­tiin artikkelin olleen vain pakinan; ni­mi­mer­kil­lä esiintynyttä kirjoittajaa ei ollut ta­voi­tet­tu. Osa soittajista lienee ollut liikkeellä eri puo­lel­la Suomea jaetun materiaalin takia. “Don’t Take It, Älä Ota Sitä”-nimisessä len­to­leh­ti­ses­sahan kerrottiin tekniikan tohtori Carl San­der­sin hurjista väitteistä koskien mik­ro­si­ru­jen ominaisuuksia. Kristillisissä piireissä ky­sei­ses­sä sirussa olikin jo nähty Raamatun en­nus­ta­ma hirvittävä “Pedon Merkki”. Myös Han­nu Karpo “käsitteli” asiaa Tv-ra­por­tis­saan 16.2.1997 kertoen miehestä, jonka ke­ho oli tullut täyteen mikrosiruja viilin syönnin seu­rauk­se­na...

 

Tuo MT:n kirjoitus taisi olla niinkutsuttua tunnustelua. Mutta muualla ei jääty pelkkään tunnusteluun.

Pirk­ka-lehden artikkelissa “Katoamattomat” kerrotaan, että ihmisen, au­ton tai arvoesineen liikkumista tullaan seu­raa­maan elektroniselta digitaalikartalta kuin junia rautateiden valvontakeskuksissa. Ja tarvittaessa otetaan pakenija kiinni. Te­let­rack-järjestelmästä ennustetaan Suomelle myös viennin jättipottia. Teletrack Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Seppo Luoteen mukaan jär­jes­tel­mä on osaksi nykypäivää, osaksi parin vuo­den sisällä tapahtuvaa prosessia. Uu­tuuk­si­na ovat mm. VW- ja Audi-malleissa o­le­vat avainten elektronisirut. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää Muuramessa ja Ää­ne­kos­kel­la rakentamassa päätteitä. Saksalaiset po­lii­sit olivat sanoneet Luoteelle, että pääpaino ei ole autoissa vaan henkilösuojauksessa suur­kau­pun­kien ryöstö- ja kaap­paus­pai­neis­sa. Artikkelin kirjoittaja Mikko Haljoki on ajan ta­sal­la sanoessaan: “Teletrack-järjestelmän koh­dal­la tuskin koskaan tullaan hövelisti ker­to­maan kansalle, mitä kaikkea osataan, mis­sä kaikkialla laitteita on ja mitä kaikkea niil­lä saadaan aikaan” (Pirkka 5/95, s.36).

 

Ja lisää: Fin­nai­rin Blue Wings-lehdessä Ju­ne-July 1996 tekstissä “The Electronic Eu­ro” sivulla 49 Leila Pentinpuro kirjoittaa (englanniksi): “Tehdäkseen debyyttinsä uu­den vuosituhannen alkuun Euron pitäisi olla il­man seteleitä ja kolikoita tapahtuvan Eu­roo­pan maksujärjestelmän perusta. Tek­niik­ka tällaisen järjestelmän luomiseen on jo o­le­mas­sa. Puolestapuhujia elektroniselle mak­su­jär­jes­tel­mäl­le löytyy kun ajattelee, mi­ten naurettavaa on, että ihmiset yhä vuonna 2000 kulkevat ympäriinsä kantaen tas­kuis­saan parkkimittarikolikoita...Maksut voisi myös suorittaa vilauttamalla ihmisen ihon al­le sijoitettua mikropiiriä. Tekniikka tähän on myös olemassa. Mikropiiri, joka sisältää kai­ken ihmisen henkilökohtaisen tiedon on jo is­tu­tet­tu vastasyntyneisiin vauvoihin Yh­dys­val­lois­sa ja Australiassa. Tulossa oleva Eu­ro­vau­va voisi toimia samalla periaatteella.” Ku­lut­ta­ja-asioista vastuussa oleva EU ko­mis­saa­ri Emma Bonito sanoo: “Ilman suuren y­lei­sön siunausta ja hyväksyntää yhteinen va­luut­ta ei koskaan voi olla minkään ar­voi­nen.”  Kuitenkin tätä hyväksymistä myö­täil­lään ja edesautetaan; erilaisia toimenpiteitä eu­ro­ra­han läpilyömiseksi tehdään koko ajan. Mm. pankkien toimipaikkojen määrä Suo­mes­sa on 90-luvun aikana pudonnut yli tu­han­nel­la. Ja koska suomalaiset jo nyt o­saa­vat käyttää sähkörahaa muita maita pal­jon tehokkaammin (automaattirahaa käy­te­tään 6 kertaa enemmän kuin tavallista kä­teis­ra­haa), on Suomi ihanteellinen koh­de­maa mullistavillekin kokeiluille (Optio, 16.1. 97, s.55).

E­te­lä-Afrikkalainen Sunday Star-lehti kir­joit­ti 17.5.1992 näyttävässä ar­tik­ke­lis­saan: “Ota vastaan etu. Uudesta kä­sit­tees­tä is­tut­taa siru kehosi sisään on si­nul­le suurta hyö­ty­ä. SINULLA ON VALTA I­HO­SI AL­LA. Miksi kantaa mukana kortteja, kun i­hon­si­säi­nen istutus hoitaa saman asian. Kos­ka jo niin monissa kotieläimissä ja kar­jas­sa vä­räh­te­lee istutettuja sähköisiä tun­nis­ti­mia, näyt­tää siltä, että ihmiset me­net­täi­si­vät di­gi­taa­li­sen maihinnousun etuja.” Ar­tik­ke­li viit­ta­si myös Raamatun ehdottomaan kiel­toon.

Sa­moin viittasi uusi­see­lan­ti­lai­ses­sa Chal­len­ge Weekly-lehdessä 25.1.1990 il­mes­ty­nyt kirjoitus “Tunnistamisjärjestelmä voisi joh­taa kiel­let­tyi­hin merkkeihin”. Seit­sen­osas­toi­nen ko­mi­tea Ken Masonin johdolla oli miet­ti­nyt hen­ki­lö­tun­nus­rat­kai­su­ja jo huh­ti­kuus­ta 1989 läh­tien, taustavaikuttajanaan IMF eli Kan­sain­vä­li­nen Valuuttarahasto. Uuden Seelannin so­siaa­li­huol­lon pääjohtaja John Grant sanoi sa­moi­hin aikoihin: “Olemme luopuneet vas­ta­syn­ty­nei­den otsamerkinnästä. Hallituksen ka­bi­net­ti esti sen”. Seutukunnan uskovat ve­to­si­vat monin tavoin myös val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri David Caygilliin ja muihin poliitikoihin si­ru­mer­kin - eräs niistä nimeltään “DS6066” - lail­lis­ta­mi­sen estämiseksi; myös ih­mis­oi­keus­ko­mis­sio puuttui asiaan. Valveutuneet uusi­see­lan­ti­lai­set eivät hyväksyneet edes koi­rien­sa merkitsemistä mainitulla tavalla (Pekka Lahtinen: Maailman Yhdentyminen, 1994 - sekä lähdelinkki).

Tietokone- lehti (lokakuu 2004, sivu 15) kertoo seuraavaa: "Tunnistesiru jo yli 1000 ihmisessä. Allied Digital Solutionsin Verichip-siru on hyvin pienikokoinen, ja se on mahdollista istuttaa ihon alle esimerkiksi henkilön tunnistamista ja paikantamista varten. Tämä rfid-siru on istutettu jo yli 1000 ihmiseen. Kesällä se asennettiin Meksikossa 160 poliisin käsivarteen turvallisuustekijöiden vuoksi, Espanjan Barcelonassa puolestaan jetset-yökerho asennutti sirun vip-asiakkaidensa ihoon. Siru on pakattu lasiampulliin, joka on noin 12 milliä pitkä ja halkaisijaltaan 2,1 millimetriä."

 

 

”Mistä oikein on kysymys? Sen me haluaisimme tietää” (Apt. 17:20, KR92)

 

Vuonna 2006 kirjoitin kattavan artikkelin aiheesta ”Pedon Merkki”. Siinä käytiin läpi eri applikaatioita, joissa sirut olivat pääosassa. Tuolloin pyörittiin lähinnä tasolla lehmä ja lohet; edellämainitut Ruotsin tapaukset osoittavat, että nyt ollaan jo astetta syvemmällä. Kaikki tämä tietysti tuodaan helppokäyttöisemmän elämän nimissä, vapaaehtoisina (poislukien 5G- pakkosäteilytys), muttei tarvitse olla tekniikan tohtori havaitakseen, minne tätä lopulta ollaan viemässä.

 

Uuden Seelannin esimerkin kaltaisia, ihmiseen kohdistuvia pakkotoimia on ollut julkisuudessa vähemmän – joskin nilkkapantojen pakkoon ovat monet vangit joutuneet alistumaan päästäkseen ulkomaailmaan jaloittelemaan. Mutta historia tuntee yhden ”eläviin kohdistuneen polttomerkinnän”: menestyskirjassaan ”IBM and the Holocaust”, Edwin Black kertoo kuinka natsit tatuoivat numero-ID’llä keskitysleirimassat – saadakseen keruujunat kulkemaan ajallaan.

 

Mutta varmaankaan aivan kaikki Aasian Tsunamin runtelemiksi joutuneet eivät välttämättä olisi halunneet tulla pakkosirutetuiksi. Vastaväitteitä kuitenkaan ei esitetty, koska kyseessä olevat olivat kaikki kuolleet, ja heidän ruumiidensa käsittelyä seurattiin mikrosiruilla (ks. Tsunamisiru).

 

Nykyaika tuntee ainakin yhden pakkosovelluksen: USA:ssa kaavailtiin maahantulijoille jo vähemmän vapaaehtoista mallia; samaisen, Thaimaassa e.m. touhunneen, VeriChipin pomo halusi vierastyöläiset siruseurantaan, jotta koko ajan tiedettäisiin keitä on maassa, miksi – ja että heidät tunnistettaisiin työpaikoillaan (ks. VeriChip).

 

Aaron Russo oli mm. tunnettu elokuvatuottaja (The Rose, Trading Places) ja yökerhoketjun omistaja. Hän kuuli erikoisia suunnitelmia henkilökohtaisesti ystävältään Nick Rockefelleriltä. Eliitti laittaisi implanttisiruilla koko maailman orjikseen. Russo painotti ohjelman kattavuutta: käteinen poistetaan ja kaikki raha on sähköistä, ja avain sen käyttämiseksi on kunkin ihon alla. Tuolloin ollaan mm. totalitaarisessa ”verotusjärjestelmässä” – sinua voidaan kuormittaa maksuilla yhä lisää ja lisää. Jos öykkäröit, ne vain sulkevat sirusi (ks. Aaron Russo).

 

Raamatun mukaan tuollainen orjuutus on tosiaan tulossa. Nyt nähtävät sovellukset ovat tavallaan esiasteita – prototyyppejä – sille, jonka ottamiseen liittyy sitten myös epäjumalan palvonta. Aiemmassa kirjoituksessani totesin, että tulee nousemaan Uusi Rooma, joka vallitsee kaikkea. Jo sen ensimmäisen Rooman aikana marttyyri Polykarpus joutui valitsemaan Caesarille suitsuttamisen ja kuoleman välillä: tunnusta Caesar herraksi – kyrios - ja vapahtajaksi – sotar - tai kuole. Raamatun mukaan, samalla tavoin sinun on kumarrettava petoa jonka jälkeen saat sen merkin ”palkinnoksi”. Jollet suostu, on vaihtoehtona dekapitaatio.

 

Ja alkukielinen Raamattu antaa erikoisen tarkan vinkin, parituhatta vuotta sitten, tulevasta pedon merkistä, Ilmestyskirja 13:16-18:

16  Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, *panemaan **merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,

17  ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

18  Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on ***kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 

*panemaan (kreikan kielen "didomi") -- ottaa vastaan (jotakin jaettavaa).

**merkin ("charagma") -- kertoa (merkkinä tai orjuutena).

*** kuusisataa kuusikymmentä kuusi ("chi xi stigma") -- 666; "stigma" (tai "stizo") = pistää/puhkaista ruumiiseen omistamisen tunnistamiseksi.

 

Antiikin itämainen käytäntö oli, että orjat ja sotilaat kantoivat isäntänsä tai komentajansa nimeä tai merkkiä poltettuna tai lävistettynä ruumiiseensa kertomaan, mille herralle tai kenraalille he kuuluivat, ja oli jopa sellaisiakin omistautujia, jotka merkitsivät itsensä tällä tavoin merkkinä jumalistaan.

 

Vertaapa tuota ”pistämistä/puhkaisemista ruumiiseen omistamisen tunnistamiseksi” siihen injektioneulaan, jolla implanttisiru ”rokotetaan” ihon alle! Aika sanatarkka kuvaus tulevasta, kuitenkin kaukaa kaukaa menneisyydestä.

 

Ja Raamattu antaa toisenkin silmiinpistävän vinkin: Ilm 16:2:ssa kerrottu, merkin ottaneisiin ilmestyvä paise/ilkeä haava (kreikan ”helkos”, yksikkömuoto!), selittyisi luonnollisella tavalla sirun Lithium- vuodosta tai vastaavasta rikkoutumisesta. Siruissa käytetty Lithiumhan reagoi äärimmäisesti ihmiskehon kosteuteen ja on korrosoivaa iholle, nenälle, kurkulle ja silmille (saattaa jopa sokeuttaa ihmisen).

 

 

”Valmista sanottavasi, niin sinua kuullaan; pane kokoon opetuksesi ja sitten vastaa” Siirak (apokr.) 33:4

 

Joko lopullista pedon merkkiä sitten jaetaan? Vastaukseni on: ei. Sanan mukaisesti, se on pedon merkki, ja pedon myötä sitä vasta tullaan tyrkyttämään. Peto tullaan varmasti tunnistamaan – eikä näin ole vielä tapahtunut – eikä hänen merkkiäkään tulla jotenkin vahingossa ottamaan. Se tulee olemaan hyvin tietoinen ratkaisu. Ja kuten artikkelissani, ”Demonien Tsunami”, kirjoitin: ”Mitä tuosta mielettömästä hankkeestaan sitten enää puuttuu? Puuttuu Saatanan oma kristus, antisellainen, ”tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2 Tess. 2:8)”

 

 

Ja jotta tuollainen merkki saadaan maailmanlaajuisesti käyttöön, ei tarvita laukaisijaksi kuin massiivinen pörssiromahdus: jos/kun koko maailmantalous on täysin sekaisin eikä uutta globaalia vertailuvaluuttajärjestelmää saada/haluta enää pystyyn, on helpointa aloittaa täysin puhtaalta pöydältä. Ja sellaisella rahalla, jota ei edes kehittynyt molekulaarivalmistustekniikkakaan (MM) pystyisi väärentämään – eli Bitcoinin kaltainen sähköraha. Tällainenkin suunnitelma on muuten jo takataskussa valmiina toimeenpantavaksi (ks. One World Currency). Ja muuten: oma aikamme on maailmanhistoriassa se ensimmäinen, jolloin kuvatun pedon merkin kaltainen globaali osto/myyntihallinta olisi ylipäänsä mahdollista. Sillä niin kauan kuin käteistä on rinnakkaisena maksuvälineenä, täydellinen transaktioseuranta on käytännössä mahdotonta. Eikä kannata haaveilla vaihdantataloudestakaan: sinun kultakolikkosi tms arvoesineet otetaan pilkkahintaan – ota tai jätä – ja sen jälkeen vielä ilmianto isoveljelle.

 

 

Missä sitten on homman raamatullinen ”pihvi”?

 

Mikä tuossa sirumerkissä sitten on niin erityistä, että se on Saatanan toiminnan aivan ytimessä – ja mikä siinä taas on sellaista, että se herättää Kaikkivaltiaan Jumalan vihan? Sillä tuon merkin ottohan johtaa Raamatun mukaan kadotustuomioon (Ilm. 14:9-11).

 

Saatanahan pyrkii kaikessa imitoimaan Jumalaa, ja rakentamaan demoniset kopionsa kaikesta jumalisesta. Niin tässäkin.

 

Ja miksi juuri tämä merkki tulee olemaan pahinta jumalanpilkkaa? Vanha Testamentti kertoo ilmestyksestä, jossa Jerusalemin hurskaiden otsiin tehtiin merkintä (Hes. 9:4). Toiset teologit sanovat, että tuo merkki oli "X":n muotoinen – joka sattumoisin on erään nykypäivän yrityksen brandinimi implantoitavalle mikrosirulle – vanhan tutun VeriChip Corp.'in: "Xmark"! Groteski viittaus Jumalan aiempaan merkkiin.

 

Kaikkivaltiaan Jumalan tuomiot olivat lankeamassa Jerusalemin ylle. Mutta ennen niiden toimeenpanoa, Herran enkelit merkitsivät Hänen uskollisensa otsamerkillä, jotta Tuomion enkelit eivät koskisi heihin. Saatat ihmetellä, mikä tuo merkki oli? Heprean alkukieli sanoo: "Pane merkki ("TAV") niiden miesten otsiin…" Se koostui kahdesta heprean kirjaimesta, "tav" ja "vav", jotka äännetään yhdessä, "TAV".

 

Aikojen kuluessa heprean kirjaimisto on muuttunut. Geseniuksen sanakirja, (s. 857), kertoo tästä "TAV":sta: "Se on merkki joka on RISTIN muotoinen, jolla merkittiin hevosia ja kameleita. Makkabealaisissa kolikoissa (150 eKr.) se ("TAV") merkittiin RISTILLÄ."

 

Joten, kun tuo raamatunkohta, Hes. 9:4, käännetään sanatarkasti, se sanoo: "ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee RISTIN merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään"".

 

Silloin RISTIN merkki pelasti Jumalan vihalta – ja yhä pelastaa – jos me annamme tai olemme jo antaneet Herran itsensä merkitä meidät omikseen.

 

 

Lopuksi, miltä näyttää maailma, jossa sirut ovat mukana kaikessa päivittäisessä elämässä? Sitä kuvaa kattavasti lähdevideoni: sirutetut hymyilevät, eivät jonota, ohittavat kassat, avaavat ovilukot ja niin edelleen. Kaiken ”kauneuden” keskellä Carl Sanders kertoo itse sirun sisällöstä (ks. Sandersin varoitus).

 

Ja kuten mm. EU:lle toimitetussa 5G- vetoomuksessa kerrotaan, maailma on kohta todellakin kuin yksi iso kylä jossa kukaan - eikä mikään - ei ole poissa isoveljen monitoreilta – ja sinun kaikki henkilökohtainen datasi myytävänä eniten maksavalle: ”Teleyhtiöt koko maailmassa aikovat hallitusten tuella tuoda seuraavan kahden vuoden aikana markkinoille viidennen sukupolven langattoman verkon (5G). Tämä johtaa yhteiskunnalliseen muutokseen, joka on tunnustetusti maailmanlaajuinen ja ennennäkemätön. On tulossa “älykkäitä” koteja, yrityksiä, moottoriteitä, kaupunkeja ja robottiautoja. Lähes kaikki, mitä omistamme tai ostamme, mukaan lukien jääkaapit, pesukoneet, maitotölkit, hiusharjat ja lasten vaipat, sisältävät tulevaisuudessa antenneja ja mikrosiruja ja ovat langattomassa yhteydessä internetverkkoon. Kaikki ihmiset pääsevät välittömästi supernopeaan, viiveettömään langattoman viestinnän verkkoon kaikkialla maapallolla, jopa sademetsissä, keskellä merta ja Antarktiksella.” Eli tuossa "yhdessä ja samassa projektissa" 5G – ja seuraavat sukupolvet - on se näkymätön, globaali "vankila" ja implantoitu mikrosiru se "vankien" näkymätön nilkkapanta.

 

Jostain syystä tässä kohtaa muistuu mieleen rotanmyrkky: 98% siitä on ravitsevaa ruokaa. Muttei sen lopullinen tarkoitus ole ravita. Niin on sirujenkin laita: niin paljon hyvää ja kaunista. Muttei sirun lopullinen tarkoitus ole siis sinun hyvinvointisi – vaan maailmanhistorian suurin ja totaalisin orjuutus. Siinä se harvojen ja ”valittujen” päähyöty, jonka aikaansaamisessa ”... Suomi haluaa jopa olla Pohjoismaiden ykkönen”.

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

 

Raamattu

FEMA: http://www.someonesbones.com/blog/fema-buys-50000-rfid-chips-from-sweden/

Ilkka: https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-avoin-kirje-paaministerille-5g-sateilyvaarasta-1.2716231

Kortin siru irtoaa: https://www.youtube.com/watch?v=jJMb4XEiwnc

Sirut Ruotsissa: https://www.youtube.com/watch?v=6ESx_ArqqS8

Bitcoinit sisälle käteen: https://www.youtube.com/watch?v=Pyhqjs7wm-M&t=52s

Challenge Weekly: http://www.JeesusOnHerra.com/Thinking_Allowed.pdf   

Carl Sanders video1: http://www.jesusislord.eu/cms/index.php?page=carl-sanders-1

Carl Sanders video2: http://www.jesusislord.eu/cms/index.php?page=carl-sanders-2

http://www.JeesusOnHerra.com/PedonMerkki.pdf  

Edwin Black: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust

Tsunamisiru: http://www.prweb.com/releases/200560/3/prweb216484.htm

VeriChip: http://www.livescience.com/10498-proposal-implant-tracking-chips-immigrants.html

Aaron Russo: https://www.youtube.com/watch?v=W7nt5FynDw8

One World Currency: https://www.youtube.com/watch?v=vJfNWKuph44

Sandersin varoitus: https://www.youtube.com/watch?v=nuv6IyQDjME

 

JJulkaistu MV- Lehdessä 19.03.2019 21:16